ประชาสัมพันธ์

ขนส่งสุรินทร์ เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กบ 301 หมายเลข ได้เงินกว่า 15 ล้านบาท

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จัดงาน “การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ” จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9 ในหมวดอักษร กบ “การงานรุ่งเรือง การเงินเพิ่มพูน บริบูรณ์ทรัพย์สิน” โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานร่วมกันกับ นายสหชาติ คำพูน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ มีรองผู้ว่าราชการการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจร่วมประมูลทั้ง 2 ช่องทาง คือการประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และทาง Internet

สำหรับทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ออกประมูลเป็นการทั่วไป จำนวน 301 หมายเลข โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำออกประมูลทั้งหมด ผ่านการทำพิธีพุทธาภิเษกแผ่เมตตา และอธิษฐานจิตโดย หลวงปูเฮง ประภาโส และพระครูปริยัติกิจธำรง (หลวงพ่อสมหวัง อคฺคเสโน) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ประมูลได้ไว้ในครอบครอง ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้เคยจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่หมวด กค, กง, กจ, กฉ, กต, กท, กุธ และหมวด กน รวมรายได้จากการประมูล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131.495,904 บาท สำนักงานขนสังจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบข่าวสารการประมูลอย่างทั่วถึงและผลจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทำให้มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อร่วมประมูล การประมูลทะเบียนรถสวยในครั้งนี้เลขทะเบียน กบ 9999 สุรินทร์ มีผู้ประมูลไปได้ ในจำนวนเงิน 820,000 บาท และทะเบียน ต่ำสุด ทะเบียน 4400 สุรินทร์ จำนวน 14,000 บาท ยอดรวมการประมูลในครั้งนี้ จำนวน 301 เลขทะเบียนได้เงิน จำนวน 14,241,999 บาท และนาทะเบียนรถที่ค้างชำระจากการประมูลครั้งที่แล้ว นำมาประมูลใหม่ ได้เงิน 761,000 บาท ยอดรวมประมูลทะเบียนรถสวยรวมทั้งหมด ในครั้งที่ 9 นี้ ได้ยอดเงินทั้งหมดกว่า 15,002,999 บาท

การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นประจำทุกปี ดังนั้น การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จะทำให้ท่านผู้ประมูลภาคภูมิใจ นอกจากจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย)แล้ว ยังมีโอกาสได้ช่วยประเทศชาติ ช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยการทำบุญ ทำกุศลรวมทั้งได้ครอบครองเลขสวย ที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพกราฟิกสีสันสวยงาม มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย โขลงช้าง สื่อถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในด้านพลังอำนาจ ความมั่นคง และการปกป้องคุ้มครอง ช่วยให้สมความปรารถนา พระอาทิตย์ สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ผ้าไหม สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง สง่างาม มีการพัฒนา คิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง รวงข้าวหอมสุรินทร์ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความอ่อนน้อม และมีชื่อเสียงแผ่ไพศาล ห้วยเสนง สื่อถึงความอบอุ่น ความร่มเย็น เสริมบารมี ดอกกันเกรา สื่อถึงความแข็งแรง ความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมใจ ซึ่งภาพเหล่านี้ ได้สื่อสารความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประมูลได้เป็นอย่างดี