ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการความรู้ด้านการเกษตรครบวงจรกับพี่น้องประชาชน

วันนี้ 29 พ.ค. 2567เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายไพศาล แก้วบุตรดี เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีและเข้ารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาออกบูธนิทรรศการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร จึงมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมกันไปด้วย

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นในวันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการมากกว่า 200 ราย โดยมี การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกหม่อนไหม คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย สปก. และคลินิกอื่นๆ กิจกรรมเพอร์มาคัลเจอร์ กิจกรรมไถกลบถั่วพร้าว อีกทั้งจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกลุ่ม Smart Farmer/ Young Smart Farmer การประชาสัมพันธ์สินค้า ดี เด่น ดัง ของอำเภอเสนางคนิคม