ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีรับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนงานต่างด้าว จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมกันกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการทำพิธีปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบการทำงานของคนงานต่างด้าว นายจ้าง และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ด้านนางอัจฉรา เจริญผล รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ข้อมูลคนต่างด้าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อการอนุญาตให้อยู่และทำงานในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยจากข้อมูลคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จำนวนทั้งหมด 2,186 คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมา จำนวน 1,632 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 371 คน สัญชาติลาว จำนวน 149 คน และสัญชาติเวียดนาม จำนวน 34 คน ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการออกตรวจการทำงานของคนงานต่างด้าว เป็นการป้องปรามการกระทำความผิด ซึ่งการที่คนงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายก็จะทำให้ได้รับประโยชน์ในด้านสิทธิในการรักษาพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับด้วย