ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ อบจ.อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงาน การประเมินผล การควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

วันที่ (4 มิ.ย.67) เวลา 09.00 น. นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายก อบจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงาน การประเมินผล การควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารดลเมธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงาน การประเมินผล การควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.อำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 193 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการถ่ายโอนตามภารกิจ สอน. รพ.สต. พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567