ประชาสัมพันธ์

คปอ.ร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้สำนักงานอัยการจังหวัดไว้บริการประชาชน

วันที่ 5 มิถุนายน 2567คณะกรรมการอัยการภาคประชาชน (คปอ.)จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด ไปมอบให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไว้บริการประชนผู้เข้ารับบริการ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวอัมพิกา มานะพงศ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.ท.บุณถิ่น วันภักดี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร ประธานคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนฯ มีภาระหน้าที่ในการเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เป็นช่องทางในการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน พัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด แนวทางหรือวิธีการเบื้องต้นในการติดต่อราชการกับสำนักงาน อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนที่เกี่ยวกับงานอรรถคดีของพนักงานอัยการ

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีปนะชาชนเข้ามารับบริการที่สำนักงานอัยการจังหวัดเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องทำหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งที่จำเป็นคือน้ำดื่ม จึงร่วมกันจัดทำน้ำดื่มบรรจุขวดมามอบให้สำนักงานอัยการ เพื่อไว้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ให้ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เป็นการลดภาระของบุคลากรในสำนักงาน ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการ และประชาชนที่มาใช้บริการด้วย

สำหรับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกอบด้วย

 1. นายพนม ศรีแสนปาง ผู้แทนภาคประชาชน (ประธานที่ปรึกษา)
 2. นายชานนท์ ลิชิตบัณฑูร ผู้แทนภาคประชาชน (ประธานคณะกรรมการ ฯ)
 3. นายกรวิทย์ บัวพันธ์
 4. นายประสานชัย พรหมบุตร
 5. นายมงคล มันทรา
 6. นายจิตติ จันทรจตุรภัทร
 7. นายเรืองเดช รัตนโภคาสถิต
 8. นายธวัญชัย แต้สกุล
 9. นายสมคิด โพธิ์งาม
 10. นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร
 11. นายวรากร วิชระอนนท์
 12. นายนราเอก คำสนาม
 13. นางวชิราภรณ์ เสณีแสนเสนา
 14. นายสุวัฒน์ ธรรมคูณเศรษฐ์
 15. นายเมธี ไกรการ
 16. นายณัฐพล พงษ์บียานุรัตน์
 17. นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ