ประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด อัยการคุ้มครองสิทธิ์ คณะกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ลงนาม MOU ให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมทางกฎหมาย

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด กับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน

พันตำรวจโทบุญถิ่น วันภักดี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน ซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่ในการนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งนโยบายของอัยการสูงสุด ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประชาชน และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อปี พ.ศ.2559 ปัจจุบัน มีนายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร เป็นประธานคณะกรรมการ และ ดร. พนม ศรีแสนปาง เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการมีส่วนร่วมฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในสำนักงานทุกสำนักงาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการปฏิบัติตั้งแต่จัดตั้งถึงปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ ในการบันทึกตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมด้านกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย เท่าเทียม มีเป้าหมายสูงสุด “เพื่อประชาชน”

จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของคณะกรรมการอัยการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด (คปอ.ร้อยเอ็ด) ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นระหว่างกันในการช่วยเหลือประชาชน เป็นเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามกรอบอำนาจหน้าที่

มีวิธีดำเนินการให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าเช่น การรับเรื่องร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดก ร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ ร้องขอรับบุตรบุญธรรม ร้องขอเป็น
ผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นต้น
2.ให้ความช่วยเหลือจัดหาทนายความอาสาว่าต่างแก้ต่างคดีแพ่ง

  1. ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านกฎหมาย
  2. ดำเนินการประนอมข้อพิพาท จัดทำร่างนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน

ส่วนคณะกรรมการอัยการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ดังนี้จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร เข้าร่วมดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของคณะกรรมการอัยการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงข่าวสารในภารกิจร่วมดังกล่าว และรับเรื่องการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ร้องขอรับบุตรบุญธรรมร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ ร้องขอเป็นผู้ปกครองเยาว์ เป็นต้น แล้วส่งคำร้องให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือทางศาลต่อไป รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนด้านกฎหมาย ประสานงานกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดหาทนายอาสา ว่าต่างแก้ต่างในคดีแพ่ง ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน สนับสนุนกิจกรรมร่วมกัน เช่น ร่วมออกพื้นที่เผยแพร่กฎหมาย ช่วยเหลือประชาชน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันและได้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ให้มีผลปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ นับแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป (ลงนาม ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567) ลงชื่อ พันตำรวจโท บุณถิ่น วันภักดี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย นายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร
ประธานคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน นางสาววัชราภรณ์ พลแพงพา ผู้อำนวยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.พนม ศรีแสนปางประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการมีส่วนน่วมของภาคประชาชน
สำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านข้อกฎหมายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านข้อกฎหมาย สามารถติดต่อและปรึกษาคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชน คปอ.สำนักงานร้อยเอ็ด (หน้าบริษัท สหชัยเครน ใกล้สี่แยกวาปีปทุม ถนนเลี่ยงเมือง อำภอเมืองร้อยเอ็ด หรือได้ทางเพจ facebook สำนักงานคณะกรรมการ อัยการภาคประชาชน หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่นายวรากร วิชระอนนท์ เลขาอนุการคณะกรรมการฯ โทร 083-345-5566