ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครขอนแก่น นำร่องแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อมุ่งสู่เมือง smart city อย่างเต็มตัว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มี.ค. 2566 ที่ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีรศักดิ์ ทีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น,นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบตร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ร่วมลงนาม โดยเทศบาลนคร ขอนแก่นจับมือกับ บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด (บริษัทในเครือ ปตท.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อนำผลจากการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเมือง มาเป็นส่วนประกอบในการคาดการณ์ วางแผน ติดตามผล และแก้ไขปัญหาต่างๆของเมือง อันจะนำไปสู่การมีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติหรือในยามฉุกเฉิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน จะพบว่าปัญหาเรื่องข้อมูลขององค์กร มักจะเป็นข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่น่าเชื่อถือ ผู้บริหารหน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้ ปัจจุบันรูปแบบของการบริหารข้อมูลมีความสำคัญมาก เทศบาลนครขอนแก่น จึงพยายามที่จะยกระดับความเป็นเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุผลที่เราอยู่ในโลกยุคใหม่ และฟื้นฟูเมือง เพื่อสร้างสมรรถนะทางการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาชน โดยจัดทำข้อมูลให้ทันสมัย นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้จริง มีความน่าเชื่อถือ และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ วางแผนการพัฒนาเมืองได้ทันที ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาเมือง เรียนรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคอย่างไร ให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่จะสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป ให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมทางด้านความคิด ออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาเมืองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความโปร่งใส ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์กร ดังนั้น ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืน
ด้านนายวีรวัฒน์ รัตนะวราหะ ผู้แทนบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า ขอนแก่นนำร่องและเปิดโอกาสให้บริษัทฯได้เข้ามาทำเทคโนโลยีเพื่อช่วยยกระดับและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับท้องถิ่นและสิ่งที่จะทำร่วมกันกับเทศบาลนครขอนแก่น คือการทำ platform ข้อมูล หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยให้การทำงานของเทศบาลดีขึ้น เพราะเชื่อว่า ต้นแบบการสร้างเมืองจะถูกนำไปใช้ต่อได้และจับต้องได้จริง

นอกเหนือจากการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้นแล้ว ยังมาช่วยดูแลในเรื่องสินทรัพย์ รายได้ ภาษี โดยจะเริ่มนำ platform ข้อมูลเมืองมาใช้ที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต่อไปจะมีระบบภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล และในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้ โดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้ง เทศบาล ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเมื่อจัดทำแพลตฟอร์มเสร็จแล้ว จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเมือง หรือท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป