ประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ รับโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น 2ปีซ้อน ระดับกรมและระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566 นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่แก่คณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับกรม และคณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับดีมาก ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายเนฤมิตร ธรรมสละ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายเอกณรงค์ วงศ์ธีระศักดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวอรทัย บุตรศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและ นางสาวพจมาน ผูกจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นำคณะกรรมการสงเคราะห์เข้ารับรางวัล

นายเอกณรงค์ วงศ์ธีระศักดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กล่าวว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้มีคณะกรรมการสงเคราะห์ประจำสถานพินิจที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพิจารณาคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี 2564 และประจำปี 2565 จำนวน 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับดีมาก และระดับกรม

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มีคณะกรรมการสงเคราะห์ จำนวน 26 ท่าน และได้รับการคัดเลือกจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมให้ได้รับรางวัลคณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับกรม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ และระดับดีมาก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางจันทร์จิรา แนวมั่น นางจันทร์เพ็ญ กุย นายสถิตย์ โลปัตถา และกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับดีมาก จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางกัลยาณี ธรรมจารี