ประชาสัมพันธ์

ยโสธร ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่

เกษตรจังหวัดยโสธรประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และ Young Smart Famer (YSF) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายนพดล ผุดผ่อง เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ Young Smart Farmer (YSF) ระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรโดยมี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด YSF และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง แปลงใหญ่ ศพก. และ YSF อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้หลักตลาดนำการผลิต เชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป