ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีวางพวงมาลา นำจิตอาสาทำความดีเนื่องในวันปิยมหาราช

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พร้อมนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา  ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  และนำจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ. เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

                วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

                จากนั้นเวลา 09.30 น.ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

                สำหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา นี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย

                โดยบทสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย 11 บทสวด คือ นะมะการคาถา บทไตรสรณคมน์ บทปัพพะโตปะมะคาถา บทอะริยะธะนะคาถา บทขัดธรรมนิยมะสูตร บทธัมมะนิยาสุตตัง บทติลักขะณาทิคาถา บทปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ บทพุทธะอุทานะคาถา บทภัทเทกะรัตตะคาถา และ บทภะวะตุ สัพ โดยทั้ง 11 บทสวดนี้มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม

จากนั้นเวลา 10.30 น.ที่บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และบริเวณถนนโดยรอบ  จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบพิธี ถวายความเคารพ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2563

                โดยจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทาง บริเวณวงเวียนโปงลาง เก็บสายไฟที่ไม่ใช้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างทำด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

                ขณะที่นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ และสำนักงานศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ