ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์

“แม่ระเบียบ”ป.ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติกาฬสินธุ์ ยกทีมแม่ดีเด่นมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนเมือง

ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติกาฬสินธุ์ มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2563 นางระเบียบ ร่มไทรทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติกาฬสินธุ์ มอบเงินและสิ่งของเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อช่วยเหลือให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากกองทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 โดยสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


ทั้งนี้ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการประสานมาจากผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ราษฎรมีฐานยากจนจริง พบแม่ผู้มีฐานะยากจนจำนวน 2 ราย คือ นางสายหยุด จุฑาเทศ และ นางประยูร พงษ์ศิริ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปมีอายุมากแล้ว ตรากตรำทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยควายากลำบากแต่มีความอุตสาหะ และอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นพลเมืองดีของสังคม จึงได้รับการคัดเลือกได้รับทุนดังกล่าว


สำหรับคณะที่เดินทางเข้าไปมอบเงิน เป็นเครือข่ายแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในแต่ละปีที่มีผลงานโดยเด่นและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต จึงได้มีการแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจให้ทุกครอบครัวมีความรักสามัคคีกลมเกลี่ยวตั้งใจประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป