ข่าวสังคม

ยโสธร รับมอบเสบียงอาหารสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดยโสธรรับมอบและปล่อยคาราวานเสบียงอาหารสัตว์และน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะจังหวัดยโสธร ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีรับมอบและปล่อยคาราวานเสบียงอาหารสัตว์และน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน หลังจากที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันซึ่งได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่าน จึงทำให้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีน้ำฝนสะสมจนเกิดน้ำท่วมขังและเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โค-กระบือ ขาดแคลนอาหารและประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์จากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และกลุ่มวัยรุ่นฟางอัดแห่งประเทศไทย ได้แก่ ฟางอัดก้อนจำนวน 3,000 ก้อน (60,000 กิโลกรัม) หญ้าเนเปียสับ จำนวน 7,000 กิโลกรัม และน้ำดื่มสะอาด จำนวน 5,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมขัง ซึ่งจะได้นำเสบียงอาหารสัตว์ดังกล่าว ไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ของจังหวัดยโสธร ต่อไป พร้อมกับได้ปล่อยขบวนคาราวานเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ในพื้นที่ต่อไป