ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดก๊าซเรือนกระจกฝุ่นละออง PM 2.5

มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ส.ล.จ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จ ชูชุมชนบ้านนามน หมู่ที่ 1 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะและลดการเผา พร้อมคัดแยกขายเป็นของมีค่า สร้างงาน สร้างรายได้ ร่วมแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกและการเผาเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เตรียมนำไปขยายผลในชุมชนทั่วประเทศ   

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลาประชาคมบ้านนามน หมู่ 1 เทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพันโทหญิงกนกพร ศภานุสนธิ์ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พลเอกปิยะ ครุฑเวโช หัวหน้าคณะทำงานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พันเอกหญิงพชรรัชต์ ครุฑเวโช  พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ อนุกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบบริหารจัดการขยะของบ้านนามน หมู่ 1 และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโส อ.นามน รักษาการนายอำเภอนานมน นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนามน ชาวบ้านให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมคัดแยกขยะ และการซื้อขายขยะนำรายได้เข้ากองทุนธนาคารขยะ นำรายได้สู่ครัวเรือนและเข้ากองทุนฌาปนกิจในชุมชนต่อไป

นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 กล่าวว่า ชุมชนบ้านนามน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เดิมมีวัสดุเหลือใช้เป็นเศษขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมาก ต่อมาทางรัฐบาลได้มีการณรงค์กำจัดขยะและคัดแยกขยะ นำขยะที่มีค่ามารีไซเคิลและจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จึงได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลนามน โรงพยาบาลนามน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนกาการจัดการขยะชุมชน โดยศึกษาดูงานหลายแห่ง ก่อนนำวิธีการมาประยุกต์ปรับใช้ในชุมชน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2560 ปัจจุบันมีครัวเรือนร่วมโครงการ 150 ครัวเรือน ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากการประกวดชุมชนบริหารจัดการขยะทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศหลายรางวัล

ด้านพลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า ตามที่ชุมชนนามน เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนประสบความสำเร็จ จึงได้นำคณะมาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อนำหลักการไปขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในแถบภาคกลางและชุมชนต่างๆทั่วประทศ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่าทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง เช่น มีการคัดแยกขยะ มีการรีไซเคิล สร้างมูลค่า ลดการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และสามารถลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ ทำให้ชุมชนเกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดรายได้

อย่างไรก็ตาม ต้องขอชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของชุมชนนามน และขอให้ยึดถือมาตรฐานนี้ไว้ เพราะในเรื่องของทฤษฎีเราสามารถเรียนรู้ได้ แต่การปฏิบัติต้องอาศัยร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้จะได้นำเอาความสำเร็จของชุมชนนามนไปเป็นต้นแบบ ให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป เพื่อโลกของเราจะไดเปลอดภัยจากภาวะเรือนกระจก ที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป