ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

เขื่อนลำปาวระดมทุกภาคส่วนวางแผนใช้น้ำรับมือหน้าแล้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ระดมทุกภาคส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือช่วงหน้าแล้งและให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

                เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เปิดเผยว่า  สถานการณ์เขื่อนลำปาวปัจจุบันมีน้ำ 984 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 49.7 ของความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม และร่วมกันของทุกภาค่าวนในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เพื่อให้การบริหารจัดการชลประทานในด้านการส่งน้ำ บำรุงรักษา และกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายการจัดสรรน้ำ โดยการมีส่วนร่วม และเพื่อให้สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยการประชุมมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน

นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า เขื่อนลำปาวมีน้ำ 984 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ของความจุ โดยน้ำที่มีอยู่ต้องนำไปใช้ในหลายกิจกรรม เช่น เพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ สำรองไว้ใช้ฤดูฝน และอุตสาหกรรม ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 63/64 ไว้ประมาณ 440 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่าง ๆ 190 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 250 ล้าน ลบ.ม. ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเขื่อนลำปาว ในเขตอำเภอเมือง อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 120,000 ไร่  นอกจากนี้ยังมีแผนส่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคและการประปาให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี อีกประมาณ 103 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานด้วย

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในปีนี้น้ำในเขื่อนลำปาวมีน้อย เพียง 984 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงไม่สามารถทำนาปรังได้เต็มพื้นที่ แต่ยังสามารถส่งน้ำให้เกษตรกรทำนาปรังและการเกษตรอื่นๆได้ประมาณ 120,000 ไร่ อย่างไรก็ตามไม่ห้ามทำนาปรังนอกเขตส่งเสริม ทำได้แต่มีความเสี่ยง เนื่องจากน้ำในเขื่อนลำปาวมีน้อย จึงขอให้คณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันด้วย