ข่าวสังคม

ยโสธร มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวที่จมน้ำเสียชีวิต

จังหวัดยโสธรจัดพิธีมอบเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู่ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย โดยมี นางวิชชุฎา เข็มเพชร รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร ปลัดอาวุโสอำเภอเลิงนกทา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีในพื้นที่ตำบลกุดแห่ และ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร ได้ติดตามรายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธร ปี 2566 จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ปรากฏข้อมูลว่ามีราษฎรเสียชีวิตจากอุทกภัย เนื่องจากจมน้ำเสียชีวิต จำนวน 4 ราย ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย รายละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยดังกล่าว

โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่มอบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ครอบครัวละ10,000 บาท ประกอบด้วย มอบให้แก่ นายอลงกรณ์ โคตรหา ซึ่งเป็นบิดาของ เด็กชายอภิชาต โคตรหา อายุ 13 ปี อยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผู้เสียชีวิต ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จากนั้นได้เดินทางไปมอบเงินพระราชทานให้แก่ นางคำนงค์ วามะลุน มารดาของ นายอัษฏาวุฒิ วามะลุน อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผู้เสียชีวิต ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โอกาสนี้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งขอรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาให้แก่บุตร กรณีเสียชีวิตจากอุทกภัย รายนายอัษฏาวุฒิ วามะลุน อายุ 50 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อย่างไรก็ตามจังหวัดยโสธร มีกำหนดการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย อีกจำนวน 2 ราย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหลือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย และให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไป