ข่าวสังคม

นครพนม เปิดยุทธการ กวาดบ้านตัวเองก่อน ปิดประตูตีแมวตรวจสารเสพติด ผู้บังคับบัญชา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองนครพนม

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายต่าง ๆ ของเมืองนครพนม คือนายประชุมศิลป์ พิทักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นายชัยเกียรติ ทุมรัตน์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง ให้ทำการตรวจสารเสพติด สมาชิกหน่วยงานอาสารักษาดินแดน (กองร้อย อส. อำเภอเมืองนครพนม) ทุกนายทั้งผู้บังคับบัญชาและสมาชิก ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเป็นการดำเนินการกวาดบ้านตนเองให้สะอาดเสียก่อน ก่อนที่จะออกปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ โดยวันนี้จะเป็นการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ของ ผู้บังคับบัญชา และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนครพนม ที่ 3 จำนวนทั้งหมดรวม 24 นาย ซึ่งผลการดำเนินการ ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติด ในปัสสาวะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนครพนม ที่ 3 ทั้ง 24 นาย แต่อย่างใด

โดยนาย วรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ในชุมชนเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายกวาดล้างและปราบปรามให้สิ้นซาก เนื่องจากยาเสพติดได้แทรกซึมเข้าไปทุกหมู่บ้าน ทั้ง เด็กและเยาวชน ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก เป็นปัญหาใหญ่ของสังคม จนน่าเป็นห่วง หลังจากรัฐบาลได้มอบนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ตนจึงเห็นว่าก่อนที่จะออกไปกวาดล้างบ้านคนอื่น จะต้องทำให้บ้านของตัวเองสะอาดเสียก่อน ดังนั้นกำลังพลที่จะออกปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นการเสพหรือจำหน่าย ซึ่งผลตรวจในวันนี้ นับว่าเป็นผลที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องรักษามาตรฐานเช่นนี้ตลอดไป โดยจะมีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของกำลังพล อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ออกนอกแถวต่อไป