ข่าวสังคม

อุบลราชธานี บริการดูแลออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางให้ความรู้ดูแลผู้ป่วย

เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดกิจกรรมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 11 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลเทพวงศา นำโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกับอสม. จัดทำโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และมอบสิ่งของ ไข่ไก่ นมกล่อง อาหารเสริม ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นขวัญกำลังใจตามโครงการดังกล่าว ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี