ข่าวสังคม

มุกดาหาร Kick Off ขับเคลื่อนมอบโฉนด ส.ป.ก. เพื่อการเกษตร

จังหวัดมุกดาหารดำเนินการการขับเคลื่อนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรตามที่รัฐบาลจัดกิจกรรม Kick Off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อยกระดับเอกสารสิทธิ “หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-01)” เป็นเอกสารสิทธิ “โฉนดเพื่อการเกษตร” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้นและหลากหลาย

วันที่ 15 ม.ค. 2567 ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานและมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรม Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 400 ราย โดยมี นายวิริยะ ทองผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 มุกดาหาร นายณกร ชารีพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 จังหวัดมุกดาหาร นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา วันที่ 11 กันยายน 2566 โดยในคำแถลงดังกล่าว มีนโยบายการให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการ ให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง จึงพิจารณาเปลี่ยนเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) มีภารกิจจัดที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาล และเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ ส.ป.ก. จึงได้พิจารณาปรับปรุงเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์การถือครอง ส.ป.ก. 4-01 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นไปตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการขยายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรสามารถโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังเกษตรกรอื่นซึ่งไม่ใช่ทายาทหรือเครือญาติได้ หากถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินรับสิทธิในที่ดินได้ และได้รับการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ ใช้ค้ำประกันตัวบุคคลในชั้นสอบสวนและชั้นศาล ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาอาชีพ

จังหวัดมุกดาหาร ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 490,223 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินประมาณ 397,296 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ รวม 39 ตำบล โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 29,842 ราย 40,900 แปลง เนื้อที่ประมาณ 392,068 ไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส.ป.ก.มุกดาหาร มีแผนดำเนินการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ จำนวน 6,548 แปลง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกร จำนวน 300 ราย 300 แปลง ..