ข่าวสังคม

ขอนแก่น Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร หวังช่วยให้เกษตรกรต่อยอด ในการเข้าถึงโอกาสการให้บริการของภาครัฐ แหล่งเงินทุน สร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 ม.ค. 2567 ที่ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรจำนวน 149 ราย 164 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,092 ไร่ 3 งาน 66 วา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยมีนางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสีชมพู ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองท้องที่ และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน

นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในการเข้าถึงโอกาสการให้บริการของภาครัฐ โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการพัฒนาที่ดินและพัฒนาอาชีพของตนเอง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา วันที่ 11 กันยายน 2566 โดยในคำแถลงดังกล่าวมีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต

“จังหวัดขอนแก่น ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,090,300 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด 120 ตำบล 25 อำเภอ โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 62,928 ราย 84,991 แปลง เนื้อที่ประมาณ 757,503 ไร่ อำเภอสีชมพู จัดที่ดินให้เกษตรกร แปลงเกษตรกรรมแล้ว 5,737 ราย 7,670 แปลง เนื้อที่ประมาณ 86,498 ไร่ และจัดที่ดินชุมชน จำนวน 4,272 ราย 4,776 แปลง เนื้อที่ 2,509 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน 12,671 แปลง เป้าหมายงานสำรวจรังวัดที่เป็นระบบ RTK ในอำเภอสีชมพู จำนวน 279 แปลง 1,980 ไร่ และอีก 22 อำเภอ รวม 23 อำเภอ จำนวน 1,367 แปลง 10,045 ไร่ และย้ายแปลง ส.ป.ก. 4-01 ปรับเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 2 อำเภอ คือ ชนบทและมัญจาคีรี จำนวน 11,421 แปลง เนื้อที่ 94,994-1-57 ไร่”

นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) มีภารกิจหน้าที่จัดที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรนั้น เป็นหนึ่งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ จึงพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาสิทธิในที่ดินรัฐของ ส.ป.ก. ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม