ข่าวสังคม

เลย Kick Off ปฏิบัติการ QUICK WIN ลดความเดือดร้อนปัญหาทางจิตเวชจากยาเสพติด

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณศาลาวัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 3 บ้านโพนงาม ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน Kick Off การดำเนินงานต่อผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้ปฏิบัติการ QUICK WIN ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาทางจิตเวชจากยาเสพติด โดยมี นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้มีอาการจากการใช้ยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรม    
 
โดยศูนย์ฯ ได้ดำเนินการนำกลุ่มเป้าหมายผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง จำแนกแยกอาการ แบ่งตามกลุ่มระดับการใช้ยาเสพติด เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้กำหนดปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ยาเสพติดเป็นเวลานานจนเกิดอาการทางจิตและก่อความรุนแรงในชุมชน โดยได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะเวลา 1 ปี 
    
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ให้หายกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ และสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง