ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54

วันนี้ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมเทพประทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อำนาจเจริญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519 ได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ใวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยสำหรับเด็กด้อยโอกาศทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 623 คน ชาย 312 คน หญิง 311 คน จำนวน 29 ห้องเรียนจัดการศึกษาทั้งระบบให้อยู่ประจำ และไป – กลับ โดยมีนักเรียนอยู่ประจำภายในโรงเรียนจำนวน 360 คน นักเรียนไป – กลับ จำนวน 263 คน คณะครูจำนวน 61 คน พนักงานราชการ จำนวน 7 คน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการรับนักเรียนเข้าเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และสามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชาบุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะนำสิ่งของพระราชทานไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป