ข่าวสังคม

นครพนม เคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่บริเวณหน้าเสาธง (ลานปันสุข) หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อม ทพญ.วิภารัตน์ วรหาร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง (ลานปันสุข) หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ที่บริเวณหน้าเสาธง ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นายธนัสถ์วัสส์ รัตนวรรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย” เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จังหวัดนครพนม จึงได้กำหนดให้ส่วนราชการ/ หน่วยงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน (เริ่มครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566)