ข่าวสังคม

สสจ.อุดรธานี พาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบปี 2567

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมทองกวาว สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี,นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผอ.รพ.กุมภวาปี,นพ.ชัยรัตน์ เจริญสุข ผอ.รพ.เพ็ญ,นพ.เกรียงไกร ไกยวรรณ์ ผอ.รพ.วังสามหมอ,นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร ผอ.รพ.หนองหาน,พญ.กัลยารัตน์ อินทบุญศรี ผอ.รพ.น้ำโสม, พญ.สิริลักษณ์ รัตนแมนสรวง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง และผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรวจรักษาโรค 7 คลินิกพื้นฐาน กับแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา

ดร.นพ.สมชายโชติฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการณ์นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ จังหวัดอุดรธานีในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่หนาแน่น พบว่าประชาชนจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชน โดยในวันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการนี้จะให้บริการตรวจคัดกรองรักษา ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในพื้นที่ห่างไกลโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ให้บริการอย่างน้อย 7 คลินิก ได้แก่

1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ที่ รพ.กุมภวาปี ในวันที่ 14 ม.ค. 2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่ รพ.เพ็ญ ในวันที่ 1 พ.ค. 3.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ที่ รพ.วังสามหมอ ในวันที่ 6 เม.ย. 4.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่ รพ.หนองหาน ในวันที่ 2 มี.ค.5.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ ที่ รพ.น้ำโสม ในวันที่ 26 ก.พ.6.คลินิกทันตกรรมการคัดกรองสุขภาพในช่องปาก ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ในวันที่ 9 มี.ค. และ 7.คลินิกกระดูกและข้อ ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ในวันที่ 9 มี.ค.

ดร.นพ.สมชายโชติฯ กล่าวต่อไปอีกว่า สถานการณ์อัตราตายของจังหวัดอุดรธานีด้วยโรคมะเร็งตับ ในปี 2560-2564 พบว่า 106.3 , 102.6, 117.3, 119.3 และ 125.9 ต่อแสนประชากร และพบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในปี 2560-2564ร้อยละ 2.4, 2.1, 0.9, 2.1, 1.2 ร้อยละต่อปี อัตราการตายด้วยมะเร็งปากมดลูก ในปี 2560-2564 พบว่า 6.06, 5.29, 4.15, 5.43, และ 7.61 ต่อแสนประชากร อัตราตายมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในปี 2560-2564 พบว่า 2.6, 3.42, 3.48, 3.89 และ 3.40 ต่อแสนประชากร อัตราตายมะเร็งเต้านม ในปี 2560-2564 พบว่า 8.97, 8.81, 8.92, 9.97 และ 12.6 ต่อแสนประชากร การคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก ในปี 2566 จำนวน 27,376 คน ตรวจพบนักเรียนที่มีความผิดปกติ จำนวน 1,472 คน จำนวนนักเรียนที่ได้รับแว่นสายตา 1,268 คน ในช่องปากของเด็ก 3 ปี ปี 2563 – 2565 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 38.62, 36.00 และ 34.88 ปราศจากฟันผุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 84.83, 84.73 และ 88.96 เด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก ฟันผุ ร้อยละ 78.49, 79.72 และ 92.66 การคัดกรองสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุ ปี 2565 ผู้สูงอายุมีฟันถาวรใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ ร้อยละ 85.02 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยนิ้วล็อค ข้อมูลปี 2564-2566 จำนวน 31 ,16 และ 25 รายและจัดบริการคลินิกด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากพบอาการผิดปกติจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวในตอนท้ายว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสเข้าถึงระบบบริการและได้รับความรู้ป้องกันการติดเชื้อ, ประชาชนกลุ่มติดเชื้อและสงสัยป่วยได้รับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง, อัตราการติดเชื้อในโรคต่างๆลดลง และประชาชนมี Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ