ข่าวสังคม

จิตเวชนครพนมฯ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดสีเขียว Green market” ประจำเดือน ม.ค. 67

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ คณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HPH) ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดสีเขียว Green Market” ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในการเลือกบริโภคผักผลไม้และอาหารปลอดสารพิษ สำหรับผู้รับบริการและบุคลากร ภายใต้นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยในครั้งนี้มี สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม และผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งบุคลากรได้นำเอาสินค้า อาทิ อาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ของฝาก สินค้าที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ มาร่วมออกร้านจำหน่ายให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากร ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

กิจกรรม “ตลาดนัดสีเขียว Green Market” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอาชีวอนามัย โทรศัพท์ 0858831410 (ในวันและเวลาราชการ)