ข่าวสังคม

มุกดาหาร กองบัญชาการกองทัพไทยติดตามผลโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และ โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างมาตรฐานงานโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน อย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ก.พ. 2567 พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พันเอก ศักดิ์ศิริ ธนากิจ เสนาธิการ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามให้คำแนะนำ และกำกับดูแล โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และ โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พื้นที่ตำบผึ่งแดด และ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งมีแผนงานจำนวน 20 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 3 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 7 คน สนับสนุนแม่พันธ์โคกลุ่มละ 3 ตัวพร้อมโรงเรือน ยา และ เวชภัณฑ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วย ให้การบริการผสมเทียมแม่โคให้กับกลุ่มสมาชิกฟรี โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง จำนวน 2 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 7 คน สนับสนุนแม่พันธุ์สุกร 7 ตัว พ่อพันธ์ 1 ตัว พร้อมโรงเรือน อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15 ครัวเรือน ได้แก่ โครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นา 13 แห่ง พร้อมโครงการประกอบ เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดเทศ การปลูกไม้ผล การปลูกกล้วยน้ำว้า เพื่อให้เกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ และ คนในชุมชน เกิดความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ มีการช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาซึ่งกันและกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่มใหม่ นำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป

ด้านนางภิญญามาศ อุคำ อายุ 52 ปี บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ 3 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน เปิดเผยว่า ขอขอบคุณกองทัพไทยที่เล็งเห็นความจำเป็นของชาวบ้าน ความเดือดร้อนและต่อยอดในการทำอาชีพ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มาทั้งหมดเป็นประโยชน์กับชุมชนจริง ๆ และขอยืนยันได้ชุมชนของเรายังขาดอีกเยอะเลย สำหรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือว่าครั้งต่อไป ครอบครัวอื่น ๆ จะได้รับโอกาสเหมือนครอบครัวเรา ขอขอบพระคุณอย่างสูง