ข่าวสังคม

ร้อยเอ็ด ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ป้องกันอัคคีภัยช่วงตรุษจีน

นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักดิ์ภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วย อปพร.จากภาคีเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย จาก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี อบต.เหนือเมือง รอบเมือง ขอนแก่น และ อบต.ดงลาน ร่วมฝึกอบรม

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งหนังสือถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ว่าในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นช่วงวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดพลุ ประทัดตามศาลเจ้า ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัย นอกจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนมักมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีมากยิ่งขึ้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับเป็นห้วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง ประชาชนทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ขาดความระมัดระวัง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากอัศคีภัย และอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ดำเนินการ ด้านการเตรียมความพร้อม กำชับให้ผู้อำนวยการในแต่ละระดับ และเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ที่ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการเผชิญเหตุอัคคีภัย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนตรวจตรา พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ อาคาร รวมทั้งเส้นทางสัญจรโดยเฉพาะบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม สถานที่เที่ยว เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจตรา อาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และมีการจุดพลุ ประทัดดอกไม้เพลิง สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัย ที่มีสาเหตุจากการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้ เผากระดาษเงิกระดาษทอง การจุดประทัดตามสถานที่ต่างๆ การยิ่งปืนขึ้นฟ้า ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย บทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดเพื่อช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 25)

ด้านการเผชิญเหตุให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ และสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ดำเนินการ เฝ้าระวังสถานที่ และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยอื่นๆ เช่น การจุดประทัด การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตามหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งจัด หน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และไฟฟ้าส่องสว่างเตรียมความพร้อมในพื้นที่ หรือชุมชนที่มีความเสี่ยงภัย เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที