ข่าวสังคม

นครพนม ประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.ธาตุพนมเยี่ยมชมชุมชนสุขภาวะตำบลฝั่งแดง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโคตบูร อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจเยี่ยมฯ โดยนายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และคุณแม่วิบูลย์ จิรัปปภา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม นำเสนอผลงานมูลนิธิฯ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณ และมอบถุงพระราชทานแก่ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โดยนางสาวทิพย์สุดา ทองดวง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและนางสาวรินทร์หทัย ธนพรสิทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิละองค์รวมนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยในชุมชนต่อไป

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมพร้อมรับฟังภารกิจของนวัตกรรมรถ Mobile Stroke Unit ซึ่งเป็นหน่วยรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หลังจากนั้นเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนสุขภาวะตำบลฝั่งแดง รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนสุขภาวะ ตำบลฝั่งแดง ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม