ข่าวสังคม

ขอนแก่น จัดพิธีชุมนุมกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 10 ก.พ. 2567 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 นายกองเอกไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีชุมนุมกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ่านสารของผู้บัญชาการกองร้อยรักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70 พร้อมด้วย 

นายกองเอก ศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์,นายกองเอก ประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อส.ขอนแก่น ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน สำหรับในปีนี้ถือว่าครบรอบปีที่ 70 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น บรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ได้ปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับถานการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ พัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิทักษ์รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม ความเสียสละ ของเหล่าเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  

พร้อมกันนี้ นายกองเอก ไกรสร กองฉลาด ผู้บังคับการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้บุตรสมาชิก อส. จำนวน 7 ทุน,มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิฯ ชมรมฯ มีผู้ได้รับสวัสดิการ จำนวน 82 คน,มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการ พนักงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 31 ทุน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้สมาชิก อส. ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 305 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป