ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ รพ.ลืออำนาจ เปิดศูนย์ฟอกไต สังฆประชาพัฒน์ รองรับผู้ป่วยโรคไต ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดศูนย์ฟอกไต “สังฆประชาพัฒน์” โรงพยาบาลลืออำนาจ โดยมี นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายเศรษฐี แพรกนัทที นายอำเภอลืออำนาจ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอลืออำนาจ เข้าร่วมในพิธี

โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการ จำนวน 5,604 ราย มีจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเป็นภาวะแทรกช้อน ต้องได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต จำนวน 151 ราย จากข้อมูลปี 2564 - 2566 มีผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจำนวน 73, 78 และ 41 รายตามลำดับ  และผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการฟอกไตทางหลอดเลือดด้วยเครื่องฟอกไต จำนวน 16, 22 และ 27 ราย ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซี่งโรงพยาบาลลืออำนาจยังไม่สามารถให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ผู้ป่วยจึงจำเป็อนต้องเดินทางไปรับบริการยังสถานบริการอื่น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและต้องรอคิวเป็นเวลานาน ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลลืออำนาจ โดยการนำของ พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลืออำนาจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีมติให้สร้างศูนย์ฟอกไต "สังฆประชาพัฒน์" โรงพยาบาลลืออำนาจขึ้น โดยมีวัตถุประห้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเขตอำเภอลืออำนาจและเขตใกล้เคียง ได้รับการฟอกไตทางหลอดเลือด ด้วยเครื่องฟอกไตที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีและสถานบริการอื่นใกล้เคียง ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคณะสงฆ์ ประชาชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ทำให้สามารถจัดสร้างอาคารศูนย์ฟอกไต "สังฆประชาพัฒน์" โรงพยาบาลลืออำนาจ ด้วยงบประมาณ 3,950,000 บาท พร้อมที่จะให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตทั้งในเขตอำเภอลืออำนาจและอำเภอใกล้เคียง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน  ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ฟอกไต "สังฆประชาพัฒน์" โรงพยาบาลลืออำนาจ ประกอบด้วย พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคาร มอบเกียรติบัตรให้ผู้มีจิตศรัทธาที่สมทบทุนในการก่อสร้างศูนย์ฟอกแเกไต "สังฆประชาพัฒน์"  และ พิธีทางสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล