ข่าวสังคม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่นชมผลการดำเนินงานด้านดูแลผู้ป่วยให้เข้าถึงการบริการและทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง.ผอ.รมน.   รองผู้บังคับการตำรวจภูธร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล พนักงาน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ให้การต้อนรับ

โดยก่อนการตรวจเยี่ยม ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มอบ ประกาศเกียรติคุณ  เครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิฯ  ให้แก่ผู้บริจาคพัฒนาปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธ และเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 30 ราย  ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธ และพร้อมเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยมีแผนที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในด้านการจัดบริการสุขภาพ ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อตอบสนองกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานด้านดูแลผู้ป่วย ให้เข้าถึงการบริการและทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี พร้อมน้อมนำหลักการทรงงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายทองรายนามผู้บริจาคตึกสงฆ์อาพาธ พร้อมเยี่ยมชมตึกสงฆ์อาพาธและมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย

โดยในช่วงบ่ายนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบด้วยงานด้านผู้สูงอายุโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลกุดหว้า งานแพทย์แผนไทย และศูนย์โฮมสุขตำบลนาโก พร้อมเยี่ยมผู้ป่วย และมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวลับดี แสงชมภู อายุ 70 ปี ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม และเข่าเสื่อม ขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง เดินลำบาก อาศัยอยู่บ้านคนเดียว นายสุวรรณ อุทรักษ์ อายุ 71 ปี  ประสบอุบัติเหตุ ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ แขนขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง นอนติดเตียง และ นายบุญกาด มะโนขันธ์ อายุ 64 ปี  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง เดินและเคลื่อนไหวลำบาก

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/03/2021 19:59 น. by อินทรีภูพาน