ข่าวสังคม

โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ OPEN HOUSE

โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ OPEN HOUSE “แหล่งนวัตกรรม สร้างนวัตกร” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานของครูและนักเรียน ในรอบปีการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หอประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ OPEN HOUSE “แหล่งนวัตกรรม สร้างนวัตกร” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานของครูและนักเรียน ในรอบปีการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน,นาองอาจ แอบอิง,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี,นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์,นายประสาท สีหาบัว ,ตลอดจน ผู้บริหารโรงเรียน อาทิ นางสาวอินทุอร โค้ววังชัย, นายอรรคพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นายสุริยา โมขุนทด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ,นางลำไพพัชร สีจันทร์ฮด หัวหน้ากลุ่มงาน บริการวิชาการ,นางนันทิยา ฤาที หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป,นางศศิกร บุญแสน ,น.ส.สุดารัตน์ ม่วงศรี หัวหน้า ระดับสายชั้น ปฐมวัย ระดับสายชั้นป.1 ถึง ป.6 หัวหน้าสายระดับสายชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเด็ก นักเรียนร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (OPEN HOUSE) ในหัวข้อ”แหล่งนวัฒกรรม สร้างนวัตกร” เพื่อแสดงผลงาน ความสามารถของนักเรียนที่แสดงถึงทักษะด้านต่าง ๆ ตามความสนใจ และเผยแพร่ผลงานอันภาคภูมิใจที่เกิดจากการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้นำความรู้ไปต่อยอดอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อนำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และชิ้นงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างบรรยากาศด้านวิชาการ ร่วมกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งบรรยากาศในการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย บูธจัดแสดงนิทรรศการวิชาการผลงานนวัตกรรม การจำหน่ายสินค้าเพื่อฝึกทักษะอาชีพ นำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนสนามบินได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยที่ได้จัดมาทั้งหมด 11 ครั้ง ซึ่งยอดเงินสะพัดแต่ละครั้ง ตกครั้งละ 80,000 บาท ซึ่งเราได้ทำมาตลอด เดือนละ 1 ครั้ง ส่วนปีนี้รายได้รวมน่าจะประมาณ 9 แสนกว่าบาท ในการที่เด็กมาร่วมกิจกรรม ออกร้านจำหน่ายสินค้า

ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (OPEN HOUSE)”แหล่งนวัตกรรม สร้างนวัตกร” ที่ทางโรงเรียนยสนามบินได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ดร.อารยันต์ กล่าวอีกว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน และในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีของโรงเรียนที่จะได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน ชื่อเสียงและความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สายตาประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการผู้จัดงาน ขอแสดงความชื่นชมในการจัดกิจกรรม การแสดงผลงาน ที่แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นพลเมืองดี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดอาชีพที่ดีและมีคุณภาพต่อไป. ภัสสะ บุญธรรม.ขอนแก่น.