ข่าวสังคม

นครพนม ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ หมู่ 6 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมนายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายขันชัย ขันทะชา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดนครพนม โดยมีนายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์วรกาล ธิปกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซรีสงคราม นายมานพ ยะภักดี สาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม พร้อมบุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมมอบฟันเทียมพระราชทานให้แก่ประชาชน จำนวน 7 ราย 1) นางโอภาส บุพศิริ 2) นางแตงอ่อน ยอยง 3) นางซูจี บุพศิริ 4) นางบุญหลาย ผาอิดดี 5) นางรุ่งฤดี นาหมีด 6) นางวันดี ปาอืดดี และ 7) นายจำเนียร พรหมจอม บริการทันตกรรม แพทย์แผนไทย และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมในโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ทั้งนี้ ในการออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ร่วมในโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนมารับบริการรับการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 45 ราย และรับบริการด้ายทันตกรรม จำนวน 30 ราย