ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น สืบสานอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเครื่องดนตรี

ที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประกวดวงคนตรีพื้นบ้านโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์หั วหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

ทั้งนี้การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เป็นกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเครื่องดนตรีโปงลางเป็นอัตลักษณ์ในด้านดนตรี โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงโปงลางที่วิทยาลัยนาฎศิลปกาพสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2533 จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นวันจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ เป็นประจำทุกปี หากแต่ในปี 2564 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เลื่อน การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มาจัดระหว่างวันที่ 16-25 มีนาคม 2564 และในการประกวดดนตรีพื้นบ้าน โปงลางในครั้งนี้

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท ก. ชิงถ้วยรางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีทีมเข้าร่วมประกวด 8 ทีม จัดประกวดระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ประเภท ข. ชิงถ้วยรางวัล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีทีมเข้าร่วมประกวด 7 ทีม ประกวดระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 และประเภท ค. ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทีมเข้าร่วมประกวด 3 ทีม ประกวดในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท สำหรับพิธีเปิดมีการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ ชื่อชุดโปงลางกาฬสินธุ์ดุริยศิลป์ถิ่นอีสาน  โดยมีการบรรเลงดนตรีโปงลาง 66 ราง นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงจากสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์