ข่าวสังคม

นครพนม แม่ทัพน้อยที่ 2 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

วันที่ 6 มีนาคม 2565 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 (1) พร้อมคณะ เป็นผู้แทน พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และเพื่อการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดจัดชุดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม โดยทางคณะได้เข้าพบ. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม และหารือข้อราชการ และรับฟังบรรยายสรุปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร

โดยมี พันเอกสมหมาย บุษบา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ ทั้งยังได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของงานด้านความมั่นคง 4 ด้าน (ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ,ด้านความมั่นคงสังคม,ด้านความมั่นคงแบบพิเศษ และด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1334,และข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดบริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามดอนปลาแดกและการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งตัน และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) จังหวัดนครพนม,นายอำเภอ,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน วางแผน อำนวยการ และเสริมการปฏิบัติงานตามแผนและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้งและแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในทุกรูปแบบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม