ข่าวสังคม

เลย เปิดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2567” สร้างพลังสตรีไทเลย

วันที่ 8 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยมี ดร.เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย นายสยัมภู แพงจันทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายชาติชาย ฤาคำหาร นายอำเภอหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีพร้อมด้วยกลุ่มสตรีทั้ง 14 อำเภอ ร่วมงานในครั้งนี้

นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า องค์กรสตรี เป็นกลไกที่มีความสำคัญในการเข้ามาในบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม โดยรัฐบาลมองเห็นความสำคัญของพลังสตรี ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการผลักดันและขับเคลื่อนพัฒนาสังคม ครอบครัว ก้าวไปสู่ความเป็นอยู่ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนแข็งแรงและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ในสังคมไทยสอดคล้อง กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดร.เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามประธานในงานจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังสตรี เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีในสังคม รวมทั้งระลึกถึง ความเป็นมาของวันสตรีสากลให้ส่งเสริมความเสมอภาคยุติธรรมและสันติภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 300 คน และมีกิจกรรมการรวมพลังสตรีทุกอำเภอทั้ง 14 อำเภอ รวมถึงการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากองค์กรสตรีแต่ละอำเภอ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการออม กิจกรรมการใส่เสื้อผ้าไทยให้สนุก กิจกรรมความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมรวมใจรวมพลังสตรีไทยเลย

ทั้งนี้ วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ประเทศไทยฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญบทบาทสตรีและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่ของกฎหมาย นโยบายมาตรการความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ผู้ใช้แรงงานต้องให้ได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง ผู้หญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม ในฐานะที่ผู้หญิงก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม