ข่าวสังคม

ขอนแก่น กรมการค้าต่างประเทศ จัดประกวด Agri Plus Award 2024 ชูสินค้านวัตกรรมเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดทางการค้า เน้นผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 22 มี.ค. 2567 ที่ ห้อง Meeting room 5 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล Agri Plus Awards 2024 โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Agri Plus Award 2024 เร่งผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตรเข้าสู่ตลาดในไทยและต่างประทศ หนุนผู้ประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัยใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เป็นการจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการประกวดครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 165 ผลงาน

“โครงการนี้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย โดยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ใช้กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับการประกวด Agri Plus Award 2024 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร(Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) เกณฑ์การตัดสินนั้นจะพิจารณาจากการพัฒนาสินค้าและอรรถประโยชน์การประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสร้างมูลคำเพิ่มในมิติอื่นๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารการตลาด การดำเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และศักยภาพด้านการค้า (ในประเทศและต่างประเทศ) ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการโทร. 089-519-5666 ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook: กรมการค้าต่างประเทศ