ข่าวสังคม

อบจ.กาฬสินธุ์เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับอบจ.กาฬสินธุ์ และคณะนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุในการช่วยเหลือสังคมในงานสาธารณประโยชน์ โดยเป็นอีกภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ส่งเสริมของสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่อาคารประชุม 1 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายชาตรี ถาวรรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนสูงอายุเทศบาลตำบลนาจารย์ โดยมีนางสาวผกาสรณ์ ศรีสว่างวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ สมาชิกอบจ.กาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจารย์ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโรงเรียนสูงอายุเทศบาลตำบลนาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนผู้สูงอายุที่ต้องการกำลังใจและการดูแลเอาใจใส่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุที่มีอายุเจ็บป่วยหรือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพื่อช่วยเหลืองานด้านสาธารณประโยชน์ของสังคมและเพื่อจัดซื้อหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุเป็นอีกภารกิจหนึ่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ต้องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในทุกช่วงวัย

นางสาวผกาสรณ์ ศรีสว่างวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาจารย์ กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลนาจารย์ได้ร่วมกับคณะนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นมา เพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาจารย์มีเพิ่มมากขึ้นทางเราเล็งเห็นความสำคัญจึงได้ร่วมกันจัดกรรมในครั้งนี้ขึ้น กิจกรรมของนักเรียนผู้สูงอายุมีความหลากหลายมากขึ้นมีการออกไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทางเทศบาลนาจารย์เห็นว่าเป็นความเข้มแข็งของผู้สูงอายุที่ต้องการช่วยเหลืองานด้านสาธารณประโยชน์ โดยรายได้ทุกหมดจะนำไปช่วยเหลือในการออกตรวจเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้สูงในพื้นที่ต่อไป