ข่าวสังคม

มุกดาหาร ชาวบ้านคัดค้านการออกประทานบัตรเหมืองแร่หินทราย


มชาวบ้านในตำบลบางทรายใหญ่ และตำบลมุกดาหาร ยื่นหนังสือคัดค้านการออกประทานบัตร บริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นการทำเหมืองชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยทางสภาเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้มีมติเห็นชอบ ที่ผ่านมาชาวบ้านได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อประธานสภา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ เรื่องความเดือดร้อนในการทำเหมืองหินทราย

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นางยุพิน วาปี อายุ 45 ปี ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า บ้านกุดโง้ง หมู่ 5 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้เดินมายื่นหนังสือคัดค้านการออกประทานบัตร บริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด ที่ตั้งคำขอประทานบัตรอยู่ที่ บ้านหนองหอย หมู่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 58 ไร่ 80 ตารางวา เป็นการทำเหมืองชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 สภาเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้มีมติ 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ การขอประทานบัตร บริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด เพื่อทำเหมืองหินนั้นเป็นออกมติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีนาย สุรพล มณีวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นายธนิศร์ เสถียรนาม ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ได้มารับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า

นางยุพิน วาปี ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า กล่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่าได้เดินทางมาขอคัดค้านการออกใบอนุญาตตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของ บริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๔ ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด ขัดต่อ พรบ.แร่ ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสี่ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๔ ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด ทับซ้อนลำห้วยสาธารณะ การทำเหมืองต้องมีระยะปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ และไม่เปลี่ยนทิศทางน้ำ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๔ ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด ในรัศมี ๕๐๐ เมตร ติดถนนหลวง มห. ๓๐๑๙ มีระยะห่างเพียง ๒๓๔.๕๙ เมตร เป็นถนนสายสำคัญ ตามระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมต่อการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นตามคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๔ ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด พบพิรุธ ปรากฏเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี มีรายชื่อแนบท้ายสรุปของเอกสารการรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นไม่คลอบคุมพื้นที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๔ ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด สภาพพื้นที่ไม่เหมาะตั้งอุตสาหกรรมกรรมเหมืองหิน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม อยู่ติดกับภูเต่า เหมาะสมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ และแหล่งหาของจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๔ ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด พื้นที่กำลังยื่นคำขอเคยต้องคำพิพากษาในคดีทำเหมืองหินเถื่อน ประกอบกับยังข้อสงสัยปรากฏรายชื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการทำเหมืองหินเถื่อนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย จึงขอให้มีการตรวจสอบการค้าและขนแร่เถื่อนในนั้นด้วย เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานแร่ประจำท้องถิ่น ที่สามารถให้ความเห็นในการออกประทานบัตรได้ ฉะนั้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ใช้อำนาจหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ด้วย

ด้านนาย สุรพล มณีวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รับเรื่องและจะได้ประมวลเรื่องแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ยื่นมาจะทำให้เสร็จภายใน 7 วัน แต่ทางอุตสาหกรรมมุกดาหาร ไม่มีฝ่ายแร่ ฝ่ายแร่อยู่ที่สกลนครต้องประมาณ 2 อาทิตย์ และจะตอบทุกประเด็นที่ถามมา อีกอย่างการออกอำนาจในประทานบัตร เป็นอำนาจอธิบดีกรมเหมือแร่ ไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การดำเนินการขอผ่านขั้นตอนทางราชการทั้งหมด รวมทั้งเทศบาลด้วย เทศบาลเห็นชอบเป็นนิติบุคคล ถ้าเทศบาลไม่เห็นชอบไม่สามารถส่งเรื่องผ่านไปได้ ความเห็นของเทศบาลเป็นความเห็นชอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าจะแก้ทางเทศบาลต้องมีหนังสือมาว่าไม่เห็นชอบ

ทั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่าที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้ไปยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ แต่ทางสภาเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ไม่ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเข้าร่วมประชุมด้วย จึงได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภา เพื่อขอคัดค้านการทำเหมืองแร่ แต่ผลการประชุมสภาเทศบาลบางทรายใหญ่ ได้มีมติ 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ การขอประทานบัตร บริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด เพื่อทำเหมืองหินนั้นเป็นออกมติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ..