ข่าวสังคม

มหาสารคาม พัฒนาชุมชนร่วมกับแม่มบ้านจัดการประกวดสุดยอดผ้า ประจำปี 2567

ที่ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

นาย พงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประกวดสุดยอดผ้า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้า 4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด จากหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จากทั้ง 13 อำเภอ ส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 26 กลุ่ม/ราย 32 ผืน