ข่าวสังคม

หนองคาย รวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสผู้กระทำผิดทำงานสาธารณประโยชน์บริการสังคม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดหนองคาย จัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ และเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้ทำงานสาธารณประโยชน์บริการสังคม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชีวิตดีมีความสุขขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พ.ค. 2567 ที่เรือนจำจังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองคายร่วมกันจัดขึ้น เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดของกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคมอันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำกับสังคม และยังเป็นการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเรือนจำจังหวัดหนองคายให้เป็นร่มเงาและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดหนองคาย โดยมีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานเป็นจำนวนมาก.