ข่าวสังคม

ร้อยเอ็ด อบต.หนองพอกต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.ธวัชบุรี) และคณะกรรมการระดับอำเภอ ได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลหนองพอก อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตำบลตันแบบในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนศูนย์กลาง (Comimunity Based Treatment and Rehabilitation:CBTx)

นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก กล่าวว่า ตามที่อำเภอธวัชบุรี ได้คัดเลือกให้ตำบลหนองพอก เป็นตำบลต้นแบบของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการขับเคลื่อน แผนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพ โดยการใช้กระบวนการชุมชนเป็นฐาน ในการค้นหาชักชวน และร่วมดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ บริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุกมิติโดยกำหนดแผนการดำเนินงานประชาคมหมู่บ้าน นำไปสู่การคัดกรอง ค้นหาว่าใครเสพ ใครเสี่ยง พร้อมดึงให้เขาเข้าสู่การบำบัด ตัดวงจรการค้าไมให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ ทุกคนต้องลุกขึ้นมาให้ความสำคัญ โดยคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สภ.ธวัชบุรี สุขอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม . ได้จัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อแสวงหาความร่วมมือประชาชน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด หรือกลุ่มเสี่ยงในแต่ละชุมชน ให้ประชาชนแต่ละชุมชน มีส่วนร่วมในแก้ปัญหา สะท้อนปัญหาที่อาจจะตามมา หากทุกคนเพิกเฉย แจ้งข้อมูลบุคคลกลุ่มเสียงใส่ลงในกล่องรับข้อมูล โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะเก็บข้อมูลไปทำการคัดกรอง ค้นหาว่าใครเสพ ใครเสี่ยง พร้อมดึงให้เขาเข้าสู่การบำบัด ตัดวงจรการค้าไมให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ ทุกคนต้องลุกขึ้นมาให้ความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติตในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล เปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพดิด สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู โดยชุมชน ให้ผู้ผ่านการบำบัตพื้นฟู ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต ประชาชนในชุมชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บุตรหลานใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขต่อไป