ข่าวสังคม

นครพนม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ

วันที่ 20 พ.ค. 2567 ที่บริเวณห้วยหินลาด ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2567 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ครู นักเรียน รวมทั้งจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการร่วมกันปลูกต้นยางนา หว้า ไม้แดง เป็นต้น ประมาณ 300 ต้น บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่ห้วยหินลาด

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชนศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง 2 ข้างทางสาธารณะ เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งป่าไม้เป็นสิ่งสำคัญต่อการ ดำรงชีวิตเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา โรค ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และ อื่น ๆ อีกมากมาย