ข่าวสังคม

จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ แก้ภัยแล้งสร้างหอพักเก็บกักน้ำซ่อมฝ่ายชะลอน้ำที่ชำรุด

จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอยางตลาด ติดตามการดำเนินงานจิตอาสาต้านภัยแล้ง ต่อยอดจากโครงการขุดลอกหนองคำบก การก่อสร้างประปา พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในการกักเก็บน้ำและการแก้ไขปัญหา ซ่อมฝายน้ำชะลอน้ำที่ชำรุด

                ที่บ้านหนองคำบก หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์    นายสนั่น   พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานจิตอาสาต้านภัยแล้ง  โครงการขุดลอกหนองคำบก การก่อสร้างระบบประปา แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยได้พูดคุยกับประชาชนผู้ใช้น้ำ และสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเว่อ  จากนั้นเดินทางไปตรวจการสร้างฝายกั้นลำห้วยน้ำแดง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเชือก  โดยมีนายสันติ  จัตุพันธ์  นายอำเภอยางตลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูล

นายสนั่น   พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า    จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานจิตอาสาต้านภัยแล้ง ในปี 2563 พบว่าโครงการขุดลอกหนองคำบก  บ้านคำเจริญ ตำบลเว่อ ขณะนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 20%  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  แก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างหอพักน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง   ส่วนลำห้วยแดง บ้านโนนลาน ตำบลนาเชือกปัจจุบันมีน้ำในลำห้วยเต็ม 100% และพบว่าฝายชะลอน้ำที่สร้างขึ้นชำรุดบางส่วน ซึ่งจะได้ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในฤดูแล้งปีถัดไป

จากนั้นได้ไปเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมภายหลังพ้นโทษที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ที่บ้านโนนลาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด เพื่อให้กำลังใจในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง