ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งทำแผนพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวนิวนอร์มอลสู้ภัยโควิด

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2564 – 2570  ในรูปแบบท่องเที่ยวนิวนอร์มอล เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่สวนดอนธรรม ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์  พ.ศ. 2564 – 2570 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมจัดทำแผน ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการเกิดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิถีชีวิตชุมชน ด้านโบราณคดี ด้านธรรมชาติ ด้านศาสนาด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก  และหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ส่งผลให้อุตสาหกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซาไปเป็นอย่างมาก

นายทรงพล กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2564 – 2570 ประจำปี 2564  เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ในรูปแบบท่องเที่ยวนิวนอร์มอล อย่างเป็นระบบ สอดรับแผนโครงการต่างๆ ในพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ จะมีการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งการกำหนดกรอบวิธีการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐแบบบูรณาการ และตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฎาคม 2564  ที่สวนดอนธรรม ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์