ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์เร่งกวาดล้างยาเสพติดตามแนวทางยุทธการฟ้าแดดสงยาง

คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร ติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นย้ำการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายนิพันธ์ ศิริธร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ และให้การต้อนรับ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์ประสบปัญหาสถิติยาเสพติดสูง จึงได้วางแนวทางแก้ไขเร่งด่วน โดยใช้ ยุทธการฟ้าแดดสงยาง สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ครอบคลุมทุกเป้าหมาย ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งดูแลครบทุกด้าน โดย ด้านการป้องกัน สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ด้วยมาตรการกวาดบ้านตัวเอง ตรวจปัสสาวะสารเสพติดในส่วนราชการทุกหน่วย สถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข มาตรการคัดกรองสารเสพติด กิจกรรม to be number 1 การแจ้งเบาะแสโดยประชาชนผ่านตู้ผู้ว่าฯห่วงใยอัจฉริยะ เป็นต้น ด้านการปราบปราม มาตรการปิดล้อมตรวจค้น เพื่อตัดวงจรยาเสพติด มาตรการจัดระเบียบสังคม มาตรการกวดขันบ่อนการพนัน ปฏิบัติการสุ่มตรวจค้นเรือนจำ เป็นต้น ด้านการบำบัดฟื้นฟู จัดคลินิกฟ้าใส ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ครัวเรือนสีขาว เป็นต้น

ด้านนายนิพันธ์ ศิริธร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดูแล แก้ปัญหาสถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นไปได้ดี ดูแลได้ครบทุกมิติ ทั้งป้องกัน ปราบปราม บำบัด โดยขอแนะนำเพิ่มเติม กรณีการบำบัด ของผู้เสพยาเสพติด นอกจากจะต้องมีการกำหนดหน่วยงานที่ชัดเจนเพื่อการติดตามผู้เสพ หลังจากผ่านการบำบัดไปแล้ว ยังจำเป็นต้องเพิ่มการดูแลเรื่องอาชีพ ให้แก่ผู้บำบัด ได้มีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช และ การป้องกันการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด