ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรำลึกสดุดีวีรกรรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่อุทิศทั้งกายและใจเพื่อชาติบ้านเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปี 2565

 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ นายธวัชชัย รอดงาม  นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันคล้านวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

 โดยนายกองเอก ทรงพลใจ กริ่ม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความเสียสละทั้งกายและใจ มีความวิริยะ อุตสาหะ พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย การรักษาความสงบ ร่วมกับข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจและทหาร ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ตั้งแต่การก่อตั้งกิจการกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 รวมเป็นเวลา 68 ปี

 และเพื่อการยอมรับและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในฐานะกองกำลังประจำถิ่น ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักทั้งการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต พร้อมช่วยเหลือสังคมสืบไป

 ในการนี้ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ได้มีพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีประดับยศสมาชิกอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์    มอบสิ่งของบำรุงขวัญและเยี่ยมเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน