ข่าวสังคม

กุฉินารายณ์ เปิดเมืองตั้งด่านชุมชนสกัดคนต่างด้าวลอบค้ายาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเมืองเต็มรูปแบบหลังผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก จัดตั้งด่านชุมชนคัดกรองประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ม ยกอำเภอกุฉินารายณ์ Kick of เป็นอำเภอต้นแบบตรวจสกัดคนต่างด้าว และป้องกันลักลอบค้ายาเสพติด

               ที่ด่านชุมชน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจุมจัง บ้านจุมจัง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  ได้มอบหมายนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดด่านชุมชน โดยมีนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์, พ.ต.อ.บัณฑิต สิงหประชา ผกก.สภ.กุฉินารายณ์, ว่าที่ ร.ต.เสนีย์ สุวรรณทอง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าว ปปส.ภ.4, นายกิตติคม ติดเมิง ปลัดอาวุโสฯ พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน  แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

 นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในส่วนของทาง จ.กาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม  ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด สามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่อง

               นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า ในส่วนของด่านชุมชนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์นั้น  เดิมเคยดำเนินการมาแล้วหลายปี แต่อาจจะมีบางหมู่บ้านที่ได้ยกเลิกไปตามสถานการณ์  อย่างไรก็ตาม ในโอกาสเปิดประเทศหลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชนอย่างเข้มข้น  ทั้งในส่วนของการตรวจตราบุคคลที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาชญากรรม ควบคู่กับการคัดกรองโควิดประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มข้น  เพราะถึงแม้จะเปิดประเทศ แต่เราก็จะต้องไม่ประมาทการ์ดไม่ตก ทั้งนี้ ยกให้ อ.กุฉินารายณ์ ซึ่งถือเป็นประตูเมืองด้านนี้ที่มีเขตติดต่อกับ จ.มุกดาหาร ที่อาจจะมีการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ เป็นอำเภอต้นแบบในการจัดตั้งด่านชุมชนในครั้งนี้ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำด่านชุมชน เพื่อเป็นที่พึ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน

                ด้านนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวว่า อ.กุฉินารายณ์ ได้จัดทำป้อมยามเพื่อตั้งด่านชุมชนขึ้นในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 12 ตำบล 145 หมู่บ้าน  โดยเริ่ม Kick of ในวันนี้ เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน, สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน, อำนวยความสะดวก ให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน, ป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 นายวีรดนย์กล่าวอีกว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อพปร. และ อสม. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความสงบเรียบร้อยและให้บริการประชาชน ขณะที่ในส่วนของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่คอยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านชุมชน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือหมู่บ้าน/ชุมชน มีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป