ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์เร่งเป่าบ่อบาดาลลึกบรรเทาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น นำอุปกรณ์สำหรับเป่าบ่อน้ำบาดาลเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของบ่อบาดาล พื้นที่นอกเขตชลประทาน และในถิ่นทุรกันดาร ในการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาเติมเข้าแหล่งน้ำสาธารณะ ก่อนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือน ส่งผลให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะลดลงอย่างรวดเร็วและเริ่มแห้งขอด ซึ่งหลายหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ล่าสุดที่บ้านคำเจริญ หมู่ 10 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพบ่อบาดาลน้ำใต้ดิน โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นายวิชา สุวรรณามังกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายสมพร บุปผาโท ผู้ใหญ่บ้านคำเจริญ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จ.ขอนแก่น รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยขบวนยานพาหนะ ข่ายสื่อสาร และปล่อยแถวจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้กิจกรรม “รวมพลจิตอาสาต้านภัยแล้ง” ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีการคลิกออฟไปเมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) โดยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรทุกสายงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยให้กับประชาชน ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งและสาธารณภัยอื่นๆในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ในโครงการดังกล่าว ยังให้ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ ทำการสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งบ่อบาดาล ห้วย หนอง คลองบึง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และหาแนวทางปรับปรุงซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่ ให้สามารถใช้การได้ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง

ด้านนายวิชา สุวรรณามังกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ กล่าวว่า พื้นที่ ต.เว่อ อ.ยางตลาด อยู่บนที่ราบสูงนอกเขตชลประทาน และเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ที่ผ่านมาใช้ได้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ ตามลำห้วย บ่อดิน ที่ขุดเพื่อรองรับและกักเก็บน้ำฝนไว้ บางหมู่บ้านไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จ.ขอนแก่น ในการขุดเจาะน้ำบาดาลใต้ดิน เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แต่สำหรับปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานถึง 5 เดือน ทำให้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำดังกล่าว ลดน้อยลง หลายแห่งแห้งขอดไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จึงได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแหล่งน้ำและบ่อบาดาลเดิมที่มีอยู่ เช่น บ่อบาดาลที่บ้านคำเจริญแห่งนี้ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาเติมในบ่อน้ำสาธารณะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่อไป

ขณะที่นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า บ่อบาดาลบ้านคำเจริญ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จ.ขอนแก่น เข้ามาขุดไว้เมื่อปี 2552 มีความลึกประมาณ 100 เมตร เมื่อปี 2559 น้ำใต้ดินไม่เพียงพอ ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ จึงได้ทำการขุดเจาะบ่อใหม่ รวมทั้งทำการขุดลอกสระน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ใช้เป็นน้ำต้นทุน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและให้สัตว์เลี้ยงกิน อย่างไรก็ตาม ในโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งปีนี้ ที่ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับจิตอาสาและทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งครั้งนี้ ได้ดำเนินการเป่าบ่อน้ำบาดาลที่บ้านคำเจริญเป็นจุดนำร่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และเป็นแหล่งน้ำสำรอง โดยคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสามารถป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งในฤดูแล้งและในระยะยาว