ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน จำนวน 27 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ในการตัังใจศึกษาและเพื่ออนาคตของตนเอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา ประจำปี 2565 โดยมีนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนนายก อบจ. กาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2524 โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรี) พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้า คหบดีใน จ.นครราชสีมา ร่วมกันบริจาคเงินกองทุน เพื่อจัดตั้งขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 3,000,000 บาท และได้รับการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯมีเงินทั้งสิ้น 81,45,249.90 บาท และดอกเบี้ยปีนี้ 2,464,164.40 บาท
โดยในปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรเงินทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา จำนวน 26 ทุน เป็นเงิน 83,000 บาท เพื่อมอบทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีความตั้งใจ และเอาใจใส่ต่อการเรียน ในแต่ระดับ

โอกาสนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของ จ.กาฬสินธุ์ ที่สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน จำนวน 27 คน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ในการตัังใจศึกษาและเพื่ออนาคตของตนเอง นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และตั้งมั่นในการทำคุณความดี ขยัน อดทน เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว ทั้งจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ และขยัน ใฝ่เรียนรู้ เพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย