ข่าวสังคม

พ่อเมืองน้ำดำปลูกผักต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในจวน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิดระบาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม Kick Off การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้กับส่วนราชการและประชาชน เป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันอาหารขาดแคลน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรม Kick Off “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง” การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว รัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อทุกจังหวัด รวมทั้งจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศและกำหนดมาตรการทางสังคมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมทุกด้าน แต่จำเป็นต้องทำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า จากการกำหนดมาตรการป้องกันและยังยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น  ปิดกิจการร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ทำให้ประชาชน ผู้บริโภค ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์คือปัจจัย 4 ประกอบด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ทั้งนี้ หลังจากประกาศต่างๆ เพื่อป้องกันและยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่   ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย หากทุกคน ทุกฝ่ายในสังคมเรา ไม่ร่วมมือกันเตรียมการรับมือ โดยเฉพาะด้านอาหารการกิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จ.กาฬสินธุ์ โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick Off “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง”  การปลูกผักสวนครัว ต้นแบบสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้กับส่วนราชการและประชาชน เป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันอาหารขาดแคลน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการขยายผลไปยังชุมชน และหมู่บ้านทุกแห่งอีกด้วย

ด้านนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรม Kick Off “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง” การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารดังกล่าว โดยจัดขึ้นนำร่องภายในพื้นที่ว่างเปล่าของจวนผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นต้นแบบให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทุกครัวเรือนทั้ง 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ได้ปฏิบัติตาม และให้เกิดการต่อยอด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง และหวังผลว่าจะเกิดความยั่งยืน เนื่องจากทุกคนมีพื้นฐานในการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ เช่น ปลูกผักสวนครัว ปลูกเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะปฏิบัติจริง และสามารถก้าวข้ามภาวะอาหารขาดแคลน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว